Skip to main content

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit

Terms & Conditions The Famous Grouse House-NL

Actievoorwaarden The Famous Grouse House

1. Algemeen

1.1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “The Famous Grouse House” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Maxxium Belux NV (hierna: “Maxxium Belux”), met zetel te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 643.  

1.2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.

2. Actieperiode

2.1. De Actie vangt aan op 1 maart 2024 00:00 uur en eindigt op 15 juni 2024 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 15 juni 2024 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in België en Luxemburg. 

3. Deelname

3.1. Deelname aan de Actie staat open voor alle natuurlijke personen die woonachtig zijn in België en Luxemburg en de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de begin datum van de Actie. Maxxium Belux kan een bewijs van de leeftijd en een foto-identificatie van de deelnemers eisen. Het verzuim om een bewijs van de leeftijd te verstrekken, kan tot uitsluiting van de Actie leiden.

3.2. Men kan eenmaal per e-mailadres deelnemen aan de Actie.

3.3. Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van werknemers) van Maxxium Belux en door Maxxium Belux bij de organisatie van de Actie ingeschakelde personen en bedrijven. Eveneens zijn uitgesloten van deze Actie alle verkopers en medewerkers in deelnemende verdeelpunten. 

3.4. Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen tijdens de Actieperiode:

  • koop een fles The Famous Grouse van 70 cl met daaraan een nekhanger met een unieke code;
  • ga naar https://www.thefamousgrouse.com/en/house2024 (“Actiepagina”) en vul de unieke code in; 
  • laat de gevraagde persoonlijke gegevens achter;
  • beantwoord de volgende vraag: “Wat is de typische merkkleur van The Famous Grouse?” en de volgende schiftingsvraag: “Hoeveel mensen denkt u dat er tussen 1 maart en 15 juni aan deze wedstrijd zullen deelnemen?”
  • ga akkoord met de Actievoorwaarden.

3.5. Uitsluitend personen die tijdens de Actieperiode de bovenstaande stappen hebben doorlopen, doen mee aan de Actie.

Door aan deze Actie deel te nemen, wordt de deelnemer geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en begrepen en ze te aanvaarden.
Bot-activiteit of vermoede bot-activiteit zullen tot de uitsluiting van de deelname leiden. 

Maxxium Belux is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.

3.6. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van Maxxium Belux kunnen interfereren met de werking van de Actiepagina. Maxxium Belux kan een ononderbroken toegang tot de Actiepagina niet garanderen, en is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van ontoegankelijkheid van de Actiepagina.

4. Prijzen

4.1. In het kader van de Actie worden in totaal zes prijzen ter beschikking gesteld. De zes prijzen bestaan ieder uitsluitend uit een overnachting voor twee personen in The Famous Grouse House dewelke plaatsvindt op één van de hierna genoemde dagen in augustus en september 2024: zaterdag 24/8, zaterdag 31/8, zaterdag 7/9, zaterdag 14/9, zaterdag 21/9 en zaterdag 28/9, een BBQ-pakket, een ontbijtmand en een whiskyproeverij waarbij verschillende smaken van The Famous Grouse kunnen worden geproefd. Onkosten (zoals reiskosten, parkeerkosten, en andere uitgaven voor, tijdens en na de overnachting) worden niet vergoed.

4.2. De winnaar mag één persoon meenemen en deze persoon dient 18 jaar of ouder te zijn, gelet op de aard van de Actie.  

4.3. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijzen. De aan de winnaar toegewezen overnachtingsdatum kan niet worden geruild of gewijzigd.

4.4. De prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet-overdraagbaar. 

5. Aanwijzing en bekendmaking winnaar

5.1. De zes deelnemers die de schiftingsvraag correct beantwoord dan wel het dichtst mogelijk hebben benaderd, worden als winnaar van de Actie aangewezen. Deelnemers kunnen maximaal één keer als winnaar worden aangewezen. 

5.2. De getrokken winnaars worden op 20 juni 2024 via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld door Maxxium Belux. In de bevestigings-e-mail zal de winnaar worden gevraagd om de prijs te accepteren binnen een termijn van  veertien (14) dagen. Maxxium Belux kan de winnaar daarnaast verzoeken om bewijs van meerderjarigheid verstrekken van de winnaar en de persoon die de winnaar meeneemt (binnen een door Maxxium Belux  te stellen termijn van drie (3) dagen, en op de door Maxxium Belux aan te geven manier). 

5.3. Door het accepteren van de prijs, garandeert de winnaar dat hij/zij en de persoon die de winnaar meeneemt zich zullen houden aan de voorschriften en huisregels die gelden op het terrein waar The Famous Grouse House zich bevindt.

5.4. Indien een winnaar de prijs niet accepteert en/of de gevraagde informatie niet conform de instructies van Maxxium Belux levert binnen de daarvoor door Maxxium Belux gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Maxxium Belux per e-mail contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Dit is de eerstvolgende persoon die de kennisvraag correct beantwoordde en de schiftingsvraag het dichtst benaderde. Indien de reservewinnaar de prijs niet tijdig accepteert en/of de gevraagde informatie niet tijdig conform de instructies van Maxxium Belux levert, dan vervalt de prijs aan Maxxium Belux. 

5.5. De beslissing van Maxxium Belux is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Maxxium Belux is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of namens Maxxium Belux uitgekeerde prijs. 

6.2. Schade veroorzaakt aan of in The Famous Grouse House of anderszins op het terrein waar The Famous Grouse House zich bevindt, als gevolg van handelen of nalaten door de winnaar of de persoon die hij heeft meegenomen, komt voor rekening van de desbetreffende winnaar. 

6.3. Maxxium Belux besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Maxxium Belux openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Maxxium Belux worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Maxxium Belux doen ontstaan. 

6.4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor door Maxxium Belux ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
Door aan deze Actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer Maxxium Belux en The Famous Grouse en hun respectieve functionarissen, bestuurders, dochterondernemingen en filialen te ontslaan van, te verdedigen tegen, te vergoeden voor en te vrijwaren van alle vorderingen, eisen, kosten, verliezen en aansprakelijkheden van elke aard die zouden worden veroorzaakt of waaraan zou worden bijgedragen door: (i) de deelname aan de Actie (met inbegrip van eventuele vorderingen van derden wegens inbreuk, publiciteitsrechten, privacyrechten of laster of andere intellectuele-eigendomsrechten); (ii) financiële vorderingen; (iii) lichamelijke of emotionele letsels; of (iv) andere rechtsvorderingen die zouden ontstaan op basis van contract, onrechtmatige daad, garantie of enige andere theorie of vordering.

6.5. Maxxium Belux is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

6.6. Indien Maxxium Belux genoodzaakt is - om welke reden dan ook - de actie uit te stellen, in te korten of in te trekken, de Actievoorwaarden te wijzigen of de Actie aan te passen, kan Maxxium Belux hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. 

7. Privacy

7.1. Maxxium Belux verzamelt en verwerkt persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van het organiseren van de Actie. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679). Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 b) van deze verordening waarbij Maxxium Belux als “verantwoordelijke” voor deze verwerking van persoonsgegevens zal fungeren.  

7.2. De gegevens die verwerkt worden zijn uw e-mailadres, naam, telefoonnummer en uw leeftijd. U zal – op eerste verzoek van Maxxium Belux – hiertoe de recto zijde van uw identiteitskaart bezorgen.

7.3. Maxxium Belux verwerkt uw persoonsgegevens voorts in overeenstemming met haar privacyreglement, te raadplegen via https://maxxiumbelux.be/privacyreglement/ hierna: “Privacyreglement”). Het Privacyreglement geeft onder meer informatie over uw privacyrechten. Voor zover dit artikel 7 afwijkt van het Privacyreglement, gaan de bepalingen van dit artikel 7 voor. Om uw rechten als datasubject uit te oefenen kan u contact opnemen via het e-mailadres [email protected]

7.4. Uw persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie. De persoonsgegevens worden vernietigd ten laatste op 30 september 2024.

7.5. Wanneer u de persoonsgegevens niet verstrekt, kan u niet deelnemen aan de Actie.

8.Klachten

8.1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail aan [email protected]

9. Overmacht

9.1. Ingeval van overmacht heeft Maxxium Belux het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de Actie niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Overmacht omvat o.m. zonder exhaustief te zijn epidemieën, pandemieën, weersomstandigheden, brand, ontploffing, mobilisatie, staking. 

10. Overig

10.1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Actiepagina. 

10.2. Maxxium Belux is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Maxxium Belux daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Maxxium Belux bekend worden gemaakt via de Actiepagina. 

10.3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Maxxium Belux gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.

10.4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandstalige rechter te Brussel.