Overslaan en naar de inhoud gaan

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

GEBRUIKSOVEREENKOMST


DEZE OVEREENKOMST BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE OVER JE WETTELIJKE
RECHTEN, RECHTSMIDDELEN EN VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT JE GEBRUIK VAN DE BARCART-
WEBSITE www.getbarcart.com.


Op het gebruik van deze website en van de diensten op deze website die worden aangeboden door Barcart, LLC ('bedrijf' of 'Barcart') zijn
de volgende algemene voorwaarden ('overeenkomst') van toepassing. Deze overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle pagina's
op deze website ('website') en van alle diensten die door of op deze website worden aangeboden ('diensten').


1. DEFINITIES.
De partijen in deze overeenkomst worden als volgt gedefinieerd:
a) BEDRIJF: Het bedrijf, als de maker, exploitant en uitgever van de website, stelt de website en
bepaalde producten daarop beschikbaar aan gebruikers. Barcart, bedrijf, ons, wij, onze, onze en andere voornaamwoorden
zullen verwijzen naar de onderneming, evenals alle werknemers en gelieerde ondernemingen van de onderneming.
b) KLANT: Naar jou, als gebruiker van de website, zal in deze Overeenkomst verwezen worden met voornaamwoorden in de tweede persoon,
zoals jij, je, jouw, gebruiker of klant.
c) PARTIJEN: Gezamenlijk zullen de partijen in deze overeenkomst (het bedrijf en de klant) worden aangeduid als partijen.


2. INSTEMMING EN AANVAARDING
Door gebruik te maken van de website, garandeer je dat je deze overeenkomst hebt gelezen en doorgenomen en dat je ermee instemt
gebonden te zijn door deze overeenkomst. Verlaat deze website direct als je niet instemt met deze overeenkomst. Het
bedrijf komt alleen overeen deze website aan te bieden als je instemt met deze overeenkomst.


3. TOEGANG TOT DEZE WEBSITE.
Je moet eenentwintig (21) jaar of ouder zijn om deze website te gebruiken. Als je jonger dan eenentwintig (21) jaar
bent, is het om welke reden dan ook niet toegestaan deze website te bezoeken. Door deze website te gebruiken (en dus in te stemmen met
de voorwaarden) garandeer en verklaar je dat je ten minste eenentwintig (21) jaar oud bent. Alle
inhoud, aanbiedingen en promoties op deze website zijn bedoeld voor legaal gebruik en mogen niet worden gebruikt of besproken op een
manier die illegaal is. Als consument ben je zelf verantwoordelijkheid voor het kennen van de lokale, regionale en federale wetten
met betrekking tot het gebruik. Je stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit de vermeende
illegaliteit van producten die je via deze website worden aangeboden. Elke werknemer, instantie of vertegenwoordiger moet
zich bij het betreden van de website bekendmaken bij de exploitanten van het bedrijf. De verzender behoudt zich het recht voor
om een scan te vragen van het identiteitsbewijs met foto van de klant om de leeftijd te verifiëren alvorens een artikel te verzenden.


4. LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.
Het bedrijf kan je van bepaalde informatie voorzien als je de website gebruikt. Derg
elijke informatie kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot, documentatie, gegevens of informatie die is ontwikkeld door het be
dr
ijf, en andere materialen die je kunnen helpen bij het gebruik van de website ('bedrijfsmaterialen'). Onder voorbehoud van deze
overeenkomst verleent het bedrijf je een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de
bedrijfsmaterialen uitsluitend te gebruiken in verband met je gebruik van de website. De bedrijfsmaterialen mogen niet worden gebruikt
voor enig ander doel, en deze licentie eindigt wanneer je de website of diensten niet meer gebruikt of bij de
beëindiging van deze overeenkomst.


5. INTELLECTUEEL EIGENDOM.
Je stemt ermee in dat de website, alle inhoud op de website (met inbegrip van alle ontwerpen, teksten, grafische voorstellingen, foto's, video's, informatie, en hun selectie en rangschikking), en alle diensten die door het bedrijf worden verleend, het exclusieve eigendom zijn van het bedrijf, met inbegrip van alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien en andere intellectuele e


igendom ('IP van het bedrijf'). Je stemt ermee in dat het bedrijf eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen in en op de
IP van het bedrijf en dat je de IP van het bedrijf niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. Je stemt ermee in de IP van het bedrijf niet te reproduceren
of de IP van het Bedrijf op enigerlei wijze te verspreiden, inclusief elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken,
handelsnamen, dienstmerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het
bedrijf. Je mag geen IP van het bedrijf gebruiken, reproduceren, wijzigen, kopiëren, distribueren, framen, reproduceren, herpubliceren, downloaden, weergeven,
plaatsen, verzenden of verkopen in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij geheel of gedeeltelijk, zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming, die naar ons eigen goeddunken kan worden geweigerd. Zolang je in aanmerking komt om de website te gebruiken
en handelt in overeenstemming met de voorwaarden van deze overeenkomst: (i) ontvang je een beperkte licentie voor toegang tot en
gebruik van de website, uitsluitend voor je persoonlijk niet-commercieel gebruik; en (ii) ontvang je een beperkte licentie voor
toegang tot en het gebruiken, downloaden of afdrukken van een kopie van een deel van de inhoud van de website waartoe je op de juiste wijze toegang hebt verkregen
–uitsluitend voor je persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Je mag nooit enige inhoud van de website
of IP van het bedrijf op een website downloaden of herpubliceren en je mag geen gerelateerde informatie opnemen in een andere
database of compilatie; en elk ander gebruik van de inhoud van de website of de IP van het bedrijf is strikt verboden. Een dergelijke
beperkte licentie is behoudens alle voorwaarden in deze overeenkomst. Elk gebruik dat inconsistent is met deze overeenkomst zal resulteren in
de beëindiging van alle licenties die hierin zijn verleend. Daarnaast zal het bedrijf juridische actie ondernemen in relatie tot enige
schending van deze overeenkomst. Elk gebruik van de website, de IP van het bedrijf of de inhoud van de website, anders dan
specifiek hierin is toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming (die naar ons eigen goeddunken kan worden geweigerd),
is ten strengste verboden. Dergelijk ongeoorloofd gebruik kan ook in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van het auteursrecht of
handelsmerkwetten en communicatiestatuten en -voorschriften. Deze overeenkomst beoogt niet de overdracht van een
licentie voor enig intellectueel eigendomsrecht, hetzij door verlening, uitsluiting, implicatie, of anderszins. We kunnen te allen tijde en
van tijd tot tijd, en zonder je toestemming, eenzijdig elke licentie intrekken die wij verlenen, naar eigen
naar eigen goeddunken en zonder enige kennisgeving of reden.


6. VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER.
Als gebruiker van de website of diensten kunnen we je vragen om je bij ons te registreren. Als je dat doet, kies je een
identificatiemiddel, dat je e-mailadres of iets anders kan zijn, en een wachtwoord. Je kunt ook
persoonsgegevens verstrekken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam. Je bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de nauwkeurigheid
en beveiliging van deze informatie. Je mag je identificeerbare gebruikersinformatie niet delen met een externe partij.
Als je ontdekt dat je identificeerbare informatie is gecompromitteerd, kom je overeen ons hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van valse
of onjuiste informatie of het gebruik van de website of diensten voor fraude of onwettige activiteiten is reden om
de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen.


7. ACCEPTABEL GEBRUIK.
Je stemt ermee in de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, of doeleinden die op grond van deze clausule verboden zijn. Je
komt overeen de website niet te gebruiken op een manier die de website of de algemene zaken van het bedrijf zou kunnen schaden.


8. PRIVACY-INFORMATIE.
Ons beleid met betrekking tot de privacy van alle informatie die op onze website wordt verzameld of verzonden is opgenomen in
ons privacybeleid, dat hierin volledig is opgenomen door middel van verwijzing. Door de website te blijven gebruiken, ga je ermee akkoord
gebonden te zijn aan ons privacybeleid en alle toekomstige wijzigingen, aanpassingen en veranderingen daarin.

9. RISICO-AANVAARDING.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat alle informatie die op onze website wordt geplaatst niet bedoeld is als juridisch advies en
dat er geen fiduciaire relatie tussen jou en het bedrijf tot stand is gekomen. Het bedrijf aanvaardt geen
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig advies of enige andere informatie die op de website wordt gegeven.


10. VERKOOP VAN GOEDEREN/DIENSTEN.
Het bedrijf kan derden toestaan goederen of diensten op de website aan te bieden. Het bedrijf verbindt zich ertoe om
zo nauwkeurig mogelijk te zijn met alle informatie betreffende de goederen en diensten, met inbegrip van productbeschrijvingen,
prijzen en afbeeldingen. Het bedrijf garandeert echter niet de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van de productinformatie
informatie, en je erkent en aanvaardt dat je dergelijke producten op eigen risico koopt.
Wij verkopen geen alcohol, bieden geen verkoop aan en vragen niet om de verkoop van alcohol. Je kunt met behulp van onze website online zoeken naar alcohol en
andere producten die te koop worden aangeboden door licentiehouders van alcoholische dranken, waaronder detailhandelaren, wijnhuizen en andere partijen
die alcohol rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen ('licentiehouders'). De dienst is niet bedoeld om het ongeoorloofd
verstrekken van stimulansen door een fabrikant, importeur, leverancier, groothandelaar of distributeur van alcoholische
dranken aan een detailhandelaar in alcoholische dranken te faciliteren of om ongeoorloofde uitsluitingspraktijken door een
vergunninghouder van alcoholische dranken te bevorderen. Als je naar een product zoekt, toont de dienst je de beschikbaarheid, prijs en andere
informatie op basis van je locatie en informatie van de licentiehouders die je locatie bedienen; desgewenst
kun je de resultaten sorteren en filteren op basis van de zoekcriteria. Onze diensten kunnen mogelijk zijn beperkt of helemaal niet beschikbaar zijn
op sommige locaties vanwege lokale wetgeving of andere beperkingen.
Als je een bestelling plaatst, betreft dat een aanbieding tot aankoop van een licentiehouder. Het totale aankoopbedrag (plus eventuele
servicekosten) kan worden geautoriseerd door je betaalkaartmaatschappij, maar je aanbod wordt op dat moment niet geaccepteerd door de Licentiehouder.
De licentiehouder beoordeelt je bestelling en beslist of hij deze aanvaardt. Als de Licentiehouder besluit om je bestelling te accepteren,
zal hij het aankoopbedrag (plus eventuele extra servicekosten) van je betaalpas afschrijven en
zorgen voor de levering, afhaling of verzending.
De rechten op en het eigendom van alle alcoholische dranken gaat in het magazijn en de staat waarin de aankoop plaatsvond over van de licentiehouder op de koper en
de koper neemt alle verantwoordelijkheid op zich voor het vervoer van het magazijn naar zijn/haar
thuisregio. Door het regelen van het vervoer van de alcoholische dranken, biedt getbarcart.com een dienst aan
en handelt in opdracht van de koper. Door gebruik te maken van deze dienst van getbarcart.com, verklaart de koper
dat hij/zij handelt op een wijze die in overeenstemming is met zijn/haar lokale en regionale wetten met betrekking tot de aankoop,
het vervoer en de levering van alcoholische dranken. De koper verklaart dat hij/zij alle vereiste
toestemming heeft verkregen, alle vereiste vergoedingen heeft betaald, waar nodig werkt via tussenpersonen met een geldige vergunning, wettelijk is gerechtigd
om alcoholhoudende dranken in bezit te hebben en wettelijk is gerechtigd om de bestelde hoeveelheden af te nemen.
Ook verklaart hij/zij nogmaals 21 jaar oud te zijn.


11. BESTELLINGEN EN LEVERING.
Licentiehouders zijn als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten met betrekking tot de verkoop en verstrekking van alcoholische dranken
met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) het selecteren van de producten die via de website te koop worden aangeboden, (b) het vaststellen van de aankoopprijs van alle producten die via de website te koop worden
aangeboden, (c) het aanvaarden of weigeren van alle bestellingen van klanten,
(d) het uitvoeren van alle bestellingen van klanten, inclusief maar niet beperkt tot het voltooien van alle leveringen of verzendingen van
bestellingen, indien van toepassing, en (e) het verlenen van klantenservice, inclusief maar niet beperkt tot het informeren van klanten over
verloren, onverwerkte of verkeerd afgehandelde bestellingen en het faciliteren van annuleringen van bestellingen. Barcart is niet aansprakelijk jegens
jou, een klant of een andere persoon voor verloren, onverwerkte of onjuist afgehandelde bestellingen.
4
Levering valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de licentiehouder. Barcart is niet verantwoordelijk voor het leveren van bestellingen.


12. RETOURS.
BARCART ACCEPTEERT GEEN RETOURS OF OMGERUILDE PRODUCTEN EN BIEDT GEEN
RESTITUTIES AAN. Licentiehouders kunnen per geval retours of omruilingen overwegen. Als een retour of omruiling wordt
toegestaan zal de licentiehouder een retour terugbetalen of een product aanbieden in ruil voor het beschadigde product. Het klantenserviceteam
van Barcart zal je ondersteunen bij je communicatie met de licentiehouder. BARCART GARANDEERT NIET
DAT EEN LICENTIEHOUDER EEN RETOURZENDING OF OMRUILING ZAL ACCEPTEREN.


13. REVERSE ENGINEERING EN BEVEILIGING
Je stemt ermee in om geen van de volgende acties te ondernemen:
a) Reverse-engineeren, of proberen te reverse-engineeren of disassembleren van enige code of software van of op de website;
b) de beveiliging van de website schenden door ongeoorloofde toegang, het omzeilen van encryptie of andere
beveiligingsmiddelen, data mining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.


14. GEGEVENSVERLIES.
Het bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van je account of inhoud. Je komt overeen dat je
de website gebruikt voor eigen risico.


15. SCHADELOOSSTELLING.
Je gaat ermee akkoord het bedrijf en diens gelieerde partijen (indien van toepassing) te verdedigen en schadeloos te stellen en ons te vrijwaren
van alle wettelijke claims en eisen, met inbegrip van redelijke advocaatkosten, die kunnen voortvloeien uit of
verband houden met je gebruik of misbruik van de website, je inbreuk op deze overeenkomst, of je gedrag of acties. Je
gaat ermee akkoord dat het bedrijf zijn eigen raadsman mag kiezen en mag deelnemen aan zijn eigen verdediging, indien
het bedrijf dat wenst.


16. SPAMBELEID.
Het is ten strengste verboden de website te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, waaronder het verzamelen van e-mailadressen en
persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.


17. LINKS NAAR EN INHOUD VAN DERDEN.
Het bedrijf kan af en toe links naar websites of andere diensten van derden plaatsen. Je stemt ermee in dat het bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade
als gevolg van je gebruik van diensten van derden waarnaar onze website
nu of in de toekomst kan verwijzen. Het bedrijf biedt links van derden alleen voor het gemak
en sponsort of onderschrijft geen van deze sites of hun inhoud. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van en doet geen verklaringen of geeft geen garanties met betrekking tot de inhoud of het materiaal op dergelijke
gekoppelde websites van derden. Als je besluit om informatie op een gelinkte website van een derde te openen of erop te vertrouwen, doe je
dit op eigen risico.
Het bedrijf heeft geen controle over deze gekoppelde sites, die allemaal hun eigen privacy- en gegevensverzamelingspraktijken hebben,
onafhankelijk van het bedrijf. Desalniettemin wil het bedrijf de integriteit van haar website beschermen, en daarom
wordt gevraagd om feedback over sites waarnaar links worden geplaatst – ook als een specifieke link niet werkt.


18. AANPASSING EN WIJZIGING.
Het bedrijf kan deze overeenkomst van tijd tot tijd en te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Je gaat ermee akkoord
dat het bedrijf het recht heeft om deze overeenkomst te wijzigen of iets dat daarin is opgenomen te herzien. Ook ga je ermee akkoord
dat alle wijzigingen van deze overeenkomst onmiddellijk na plaatsing op de website volledig van kracht zijn
en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze overeenkomst zullen vervangen, tenzij er specifiek naar eerdere versies
wordt verwezen of worden opgenomen in de laatste wijziging of variatie van deze overeenkomst.
5
a) Voor zover een deel of subdeel van deze overeenkomst door een rechtbank ongeldig of ineffectief wordt verklaard, ga je
ermee akkoord dat de voorafgaande, effectieve versie van deze overeenkomst wordt geacht uitvoerbaar en geldig te zijn in de ruimste
mate.
b) Je stemt ermee in deze overeenkomst routinematig te controleren en te verwijzen naar de ingangsdatum die bovenaan deze
overeenkomst wordt vermeld om wijzigingen of variaties op te merken. Ook kom je overeen om je cache te legen, om daarmee te vermijden
dat je een eerdere versie van deze overeenkomst bekijkt. Je stemt ermee in dat je voortgezette gebruik van de website na elke
wijzigingen van deze overeenkomst een blijk is van je voortdurende instemming met deze overeenkomst.
c) Als je nalaat om wijzigingen of variaties van deze overeenkomst te controleren, ga je ermee akkoord dat een dergelijk
nalaten zal worden beschouwd als een bevestigende verklaring van afstand van je recht om de gewijzigde overeenkomst door te nemen.


19. VOLLEDIGE OVEREENKOMST.
Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot enig en alle gebruik van deze
website. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken,
hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van deze website.


20. ONDERBREKINGEN VAN DE SERVICE.
Het bedrijf moet mogelijk uw toegang tot de website onderbreken om op een geplande of ongeplande basis onderhoud of nooddiensten uit te voeren.
Je gaat ermee akkoord dat uw toegang tot de website kan worden beïnvloed door
onverwachte of ongeplande downtime, om welke reden dan ook, maar dat het bedrijf geen aansprakelijkheid heeft voor enige
schade of voor enig verlies dat is veroorzaakt als gevolg van dergelijke downtime.


21. DUUR, BEËINDIGING EN OPSCHORTING.
Het bedrijf kan deze overeenkomst met je te allen tijde beëindigen om welke reden dan ook, hetzij met of zonder oorzaak. Het
bedrijf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze overeenkomst te beëindigen als je een van de voorwaarden
hierin schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van het bedrijf of een derde partij,
het niet naleven van toepasselijke wetten of andere wettelijke verplichtingen, en/of het publiceren of verspreiden van illegaal
materiaal. Als je een account bij ons hebt geregistreerd, kun je deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen door
contact met ons op te nemen en beëindiging aan te vragen. Bij de beëindiging van deze overeenkomst blijven alle bepalingen volledig van kracht die
naar hun aard worden geacht na beëindiging van kracht te blijven.


22. DISCLAIMERS.
U ERKENT EN AANVAARDT HIERBIJ DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR UW
EIGEN RISICO IS. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, WIJZEN BARCART EN HAAR GERELATEERDE PARTIJEN
ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF GARANTIES TEN AANZIEN VAN
VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL, COMPATIBILITEIT,
VEILIGHEID, NAUWKEURIGHEID, HET NIET MAKEN VAN INBREUK, EN BRUIKBAARHEID, MET BETREKKING TOT EEN
DIENST, DE WEBSITE, DE INHOUD VAN DE WEBSITE OF DE INFORMATIE OP DE
WEBSITE (GEZAMENLIJK DE 'WERKEN'). DE WERKEN WORDEN AANGEBODEN ZOALS ZE ZIJN EN OP BASIS
VAN BESCHIKBAARHEID. JE VERTROUWT UITSLUITEND VOOR EIGEN RISICO OP DE WERKEN. WE VERKLAREN
OF WAARBORGEN NIET DAT ALLE WERKEN NIET ZULLEN WORDEN ONDERBROKEN OF VRIJ ZULLEN ZIJN VAN FOUTEN.
ER KUNNEN VERTRAGINGEN, OMISSIES, ONDERBREKINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN ZIJN IN DE
INFORMATIE OF ANDER MATERIAAL DAT OP OF VIA DE WERKEN BESCHIKBAAR IS.
JE AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES, INCLUSIEF VERLIES VAN GEGEVENS,
ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF GEBRUIKEN VAN DE WERKEN. HOEWEL WE
REDELIJKE STAPPEN KUNNEN ONDERNEMEN OM DE INTRODUCTIE VAN VIRUSSEN EN ANDERE DESTRUCTIEVE
MATERIALEN IN OF VIA DE WERKEN TE VOORKOMEN, KUNNEN WIJ NIET GARANDEREN OF
WAARBORGEN DAT DE WERKEN OF MATERIALEN DIE KUNNEN WORDEN GEDOWNLOAD VAN DE
WERKEN VRIJ ZIJN VAN DERGELIJKE DESTRUCTIEVE KENMERKEN. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE
SCHADE OF NADELIGE GEVOLGEN DIE AAN EEN VAN DE VOORGAANDE ZAKEN KUNNEN WORDEN TOEGESCHREVEN.

23. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING.
JE ERKENT EN AANVAARDT HIERBIJ DAT BARCART EN AAN HAAR GELIEERDE PARTIJEN
NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIG LETSEL, AANSPRAKELIJKHEID, CLAIMS, VERLIEZEN, SCHADE, ONKOSTEN, KOSTEN
(INCLUSIEF ADVOCATENHONORARIA GEMAAKT TIJDENS EEN PROCES, IN HOGER BEROEP, OF ANDERSZINS), SCHULD, BOETE,
HEFFING OF RETENTIERECHT, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE,
BIJKOMENDE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, WINSTDERVING, OF ANDERSZINS, DIE VOORTVLOEIT
UIT OF VERBAND HOUDT MET (A) DEZE OVEREENKOMST, (B) JE GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID TOT TOEGANG TOT DE
WEBSITE, (C) DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN, (D) ONBEVOEGDE TOEGANG OF
WIJZIGING VAN JE OVERDRACHT OF GEGEVENS. HIERBIJ DOE JE AFSTAND VAN ENIGE EN ALLE
CLAIMS MET BETREKKING TOT HET VOORGAANDE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACTBREUK,
INBREUK OP GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), WETTELIJKE OF ANDERE GRONDEN,
ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ONZE TOTALE
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE EN ALLE CLAIMS MET BETREKKING TOT EEN CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID)
WETTELIJKE OF ANDERE CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET (I) DEZE OVEREENKOMST, (II)
JE GEBRUIK VAN DE WEBSITE, OF (III) DE ONMOGELIJKHEID OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN (IV) ENIGE
ONBEVOEGDE TOEGANG OF WIJZIGING VAN JE OVERDRACHT OF GEGEVENS IS BEPERKT TOT
DE SOM VAN $ 10. SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN GEEN BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID OF
UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES; EN ALS EEN VAN DEZE WETTEN OP JOU VAN TOEPASSING IS, DAN
ZIJN SOMMIGE OF ALLE VAN DE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET
OP JE VAN TOEPASSING ZIJN, EN HEB JE MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.


24. ALGEMENE BEPALINGEN:
a) TAAL: Alle mededelingen of kennisgevingen die uit hoofde van deze overeenkomst worden gedaan, zijn in de Engelse
taal.
b) RECHTSGEBIED, PLAATS EN WETGEVING: Door je gebruik van de website, ga je ermee akkoord dat de wetten
van de staat New York van toepassing zijn op alle aangelegenheden of geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst, alsmede
evenals elk geschil van welke aard dan ook dat kan ontstaan tussen jou en het bedrijf, met uitzondering van de conflicten van
wetsbepalingen. Ingeval een geschil wordt aangespannen dat specifiek is toegestaan krachtens deze overeenkomst,
komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van de statelijke en federale rechtbanken in New York, New York. De partijen komen overeen dat
deze bepaling inzake rechtskeuze, rechtsgebied en rechtsbevoegdheid niet permissief, maar veeleer dwingend van aard is. Je
doet hierbij afstand van het recht op enig bezwaar van locatie, inclusief beroep op de doctrine van forum non conveniens of
gelijkaardige doctrine.
c) ARBITRAGE: In geval van een geschil tussen de partijen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze overeenkomst, zullen de
partijen eerst proberen het geschil persoonlijk en in goed vertrouwen op te lossen. Als deze pogingen tot persoonlijke
oplossing falen, onderwerpen de partijen het geschil aan bindende arbitrage. De arbitrage wordt uitgevoerd
door één arbiter, en deze arbiter heeft niet de bevoegdheid om partijen toe te voegen, de bepalingen van deze
overeenkomst, schadevergoeding als straf toe te kennen, of een groep te vormen. De arbiter is gebonden aan het toepasselijke en
het toepasselijke federale recht, alsmede het recht van de volgende staat: New York. Elke partij zal zijn eigen kosten
en vergoedingen betalen. Claims die arbitrage vereisen op grond van deze sectie omvatten, maar zijn niet beperkt tot: contractuele vorderingen, vorderingen uit onrechtmatige daad
vorderingen, vorderingen gebaseerd op federale en statelijke wetgeving, en vorderingen gebaseerd op lokale wetten, verordeningen, statuten of
regelgeving. Claims van het bedrijf met betrekking tot intellectuele eigendom zullen niet worden onderworpen aan arbitrage en kunnen, als een
uitzondering op dit subonderdeel, worden geprocedeerd. De partijen, in overeenstemming met dit onderdeel van deze overeenkomst, zien af
van enig recht dat zij zouden kunnen hebben op een juryrechtspraak met betrekking tot arbitrale vorderingen.
d) AFSTAND VAN EEN CLASS ACTION: JE KOMT OVEREEN DAT JE DOOR HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST, SAMEN MET HET BEDRIJF
AFSTAND DOET VAN HET RECHT OP EEN JURYRECHTSPRAAK OF OM DEEL TE NEMEN AAN
EEN GROEPSACTIE, COLLECTIEVE ACTIE, PARTICULIERE PROCUREURSACTIE, OF ANDERE
REPRESENTATIEVE PROCEDURE VAN WELKE AARD DAN OOK. VORDERINGEN EN RECHTSMIDDELEN DIE ZIJN INGESTELD IN HET KADER VAN EEN
COLLECTIEVE ACTIE, PARTICULIERE RECHTSVORDERING OF ANDERE REPRESENTATIEVE ACTIE ZIJN
ALLEEN ONDERWORPEN AAN ARBITRAGE OP INDIVIDUELE BASIS (NIET-GROEPSGEWIJS, NIET-REPRESENTATIEF)

EN DE ARBITER KAN ALLEEN HULP TOEKENNEN OP EEN INDIVIDUELE (NIET-GROEPSGEWIJZE,
NIET-REPRESENTATIEVE) BASIS.
e) TOEWIJZING: Deze overeenkomst, of de rechten die op grond daarvan worden verleend, mogen niet worden toegewezen, verkocht, verhuurd of
anderszins geheel of gedeeltelijk door je worden overgedragen. Als deze overeenkomst, of de rechten die op grond daarvan worden verleend
worden gecedeerd, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen door het bedrijf, zullen de rechten en aansprakelijkheden van het bedrijf
bindend zijn voor en van toepassing zijn op rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en executeurs.
f) SCHEIDBAARHEID: Indien enig deel of subdeel van deze overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank
of bevoegde arbiter, zullen de overige delen en subdelen voor zover mogelijk worden uitgevoerd. In
een dergelijke omstandigheid zal de rest van deze overeenkomst volledig van kracht blijven.
g) GEEN AFSTANDSVERKLARING: In het geval dat wij nalaten een bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij
afzien van een toekomstige handhaving van die bepaling of van enige andere bepaling. Verklaring van afstand van een deel of subdeel van
deze overeenkomst zal geen verklaring van afstand inhouden van enig ander deel of subdeel.
h) KOPJES ALLEEN VOOR HET GEMAK: Kopjes van delen en subdelen in deze overeenkomst zijn uitsluitend
gemakshalve en voor de duidelijkheid. Kopjes hebben geen invloed op de betekenis van enige bepaling van deze overeenkomst. i) GEEN VERTEGENWOORDIGING, SAMENWERKIGN OF JOINT VENTURE: Er is geen agentschap, partnerschap of j

oint venture tussen de partijen als gevolg van deze overeenkomst. Geen enkele partij is bevoegd om de ander te binden aan externe parti
jen.
j) OVERMACHT: Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming te wijten aan oorzaken buiten zijn redelijke controle,
met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, daden van burgerlijke autoriteiten, daden van militaire autoriteiten, rellen,
embargo's, pandemieën en epidemieën, natuurrampen en andere handelingen die het gevolg kunnen zijn van
onvoorziene omstandigheden.
k) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TOEGESTAAN: We zullen met je communiceren via e-mail of door berichten op de website
te plaatsen. Je stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij
elektronisch aan je verstrekken of op de website plaatsen, voldoen aan eventuele wettelijke vereisten dat dergelijke
communicatie schriftelijk moet zijn.


27. JE TOESTEMMING
Door onze website te gebruiken, stem je in met onze gebruiksvoorwaarden.
Vragen? Neem contact met ons op
Mocht je nog vragen hebben over deze servicevoorwaarden, dan vragen we je om contact met ons op te nemen via support.@getbarcartcom