Overslaan en naar de inhoud gaan

Please enter your date of birth.

I am of legal drinking age in my location

By entering our website you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy. For information on alcohol responsibility, visit

Terms & Conditions

Actievoorwaarden “The Famous Grouse House”

 1. Algemeen
  1. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie “The Famous Grouse House” (hierna: “Actie”) die georganiseerd wordt door Maxxium Nederland B.V., gevestigd te (1081 CN) Amsterdam, Nederland, aan het adres De Cuserstraat 89 (hierna: “Maxxium NL”).
  2. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
 2. Actieperiode
  1. De Actie vangt aan op 4 juni 2021 en eindigt op 4 juli 2021 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). Deelname na 4 juli 2021 23:59 uur is niet meer mogelijk. De Actie wordt uitsluitend gehouden in Nederland.
 3. Deelname
  1. Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Men kan eenmaal per e-mailadres deelnemen aan de Actie.
  2. Deelname is uitgesloten voor werknemers (en inwonende partners of familie van werknemers) van Maxxium NL en door Maxxium NL bij de organisatie van de Actie ingeschakelde personen en bedrijven.
  3. Om deel te nemen aan de Actie moeten de volgende stappen worden doorlopen tijdens de Actieperiode:
   • koop een fles The Famous Grouse met daaraan een nekhanger met een unieke code;
   • ga naar www.thefamousgrouse.com/house (“Actiepagina”) en vul de unieke code in;
   • geef aan op welke van de onderstaande tien dagen je beschikbaar bent voor een overnachting in The Famous Grouse House. Hoe meer dagen je beschikbaar bent, hoe meer kans je maakt op het winnen van een prijs; 
    • zaterdag 24 juli 2021
    • donderdag 29 juli 2021
    • vrijdag 30 juli 2021
    • zaterdag 31 juli 2021
    • donderdag 12 augustus 2021
    • vrijdag 13 augustus 2021
    • zaterdag 14 augustus 2021
    • donderdag 19 augustus 2021
    • vrijdag 20 augustus 2021
    • zaterdag 21 augustus 2021
   • laat de gevraagde persoonlijke gegevens achter en ga akkoord met de Actievoorwaarden.
  4. Uitsluitend personen die tijdens de Actieperiode bovenstaande stappen op correcte wijze hebben doorlopen doen mee aan de Actie.
  5. Maxxium NL is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien zij van mening is dat deelnemers zich anderszins frauduleus gedragen, zonder opgave van reden en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding aan de desbetreffende deelnemer.
  6. Talrijke factoren buiten de invloedssfeer van Maxxium NL kunnen interfereren met de werking van de Actiepagina. Maxxium NL kan een ononderbroken toegang tot de Actiepagina niet garanderen, en is niet aansprakelijk voor schade die optreedt als gevolg van ontoegankelijkheid van de Actiepagina.
 4. Prijzen
  1. In het kader van de Actie worden in totaal tien prijzen ter beschikking gesteld. De tien prijzen bestaan uitsluitend uit een overnachting voor twee personen in The Famous Grouse House, een BBQ-pakket, een ontbijtmand en een whiskyproeverij waarbij verschillende smaken van The Famous Grouse kunnen worden geproefd. Onkosten (zoals reiskosten, parkeerkosten, en andere uitgaven voor, tijdens en na de overnachting) worden niet vergoed.
  2. De winnaar mag één persoon meenemen, en deze persoon dient 18 jaar of ouder te zijn. De winnaar en de persoon die hij meeneemt dienen tot hetzelfde huishouden te behoren.
  3. Er is geen geld of ander alternatief beschikbaar voor de prijzen. De aan de winnaar toegewezen overnachtingsdatum kan niet worden geruild of gewijzigd.
  4. De prijzen zijn persoonsgebonden en zijn niet-overdraagbaar.
  5. De eventuele kansspelbelasting die verschuldigd is over de prijs komt geheel voor rekening van Maxxium NL. Maxxium NL is verantwoordelijk voor de aangifte en afdracht van de kansspelbelasting.
 5. Aanwijzing en bekendmaking winnaar
  1. Een onafhankelijke derde trekt op 7 juli 2021 uit het bestand van deelnemers aan de Actie op onpartijdige wijze voor iedere in artikel 3.3 genoemde overnachtingsdatum een winnaar en een reservewinnaar. Deelnemers kunnen maximaal één keer als winnaar worden aangewezen.
  2. De getrokken winnaars worden op 7 juli 2021 via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld door Maxxium NL. In de bevestigings-e-mail zal de winnaar worden gevraagd om de prijs te accepteren binnen een bepaalde termijn. Maxxium NL kan de winnaar daarnaast verzoeken om bewijs van meerderjarigheid verstrekken van de winnaar en de persoon die de winnaar meeneemt (binnen een door Maxxium NL te stellen termijn, en op de door Maxxium NL aan te geven manier). Maxxium NL kan de winnaar en de persoon die de winnaar meeneemt verzoeken te verklaren dat zij voorafgaand aan de overnachting in The Famous Grouse House geen symptomen vertonen of klachten hebben die (mogelijk) COVID-19 gerelateerd zijn (binnen een door Maxxium NL te stellen termijn, en op de door Maxxium NL aan te geven manier).
  3. Door het accepteren van de prijs, garandeert de winnaar dat hij/zij en de persoon die de winnaar meeneemt zich zullen houden aan de voorschriften en huisregels die gelden op het terrein waar The Famous Grouse House zich bevindt.
  4. Indien een winnaar de prijs niet accepteert en/of de gevraagde informatie niet conform de instructies van Maxxium NL levert binnen de daarvoor door Maxxium NL gestelde termijn, dan vervalt diens recht op de prijs. In dat geval zal Maxxium NL per e-mail contact opnemen met de eerste reservewinnaar. Indien de reservewinnaar de prijs niet tijdig accepteert en/of de gevraagde informatie niet tijdig conform de instructies van Maxxium NL levert, dan vervalt de prijs aan Maxxium NL.
  5. De beslissing van Maxxium NL is definitief. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 6. Aansprakelijkheid
  1. Maxxium NL is, voor zover rechtens mogelijk, niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de Actie of gebruik of inzet van een door of namens Maxxium NL uitgekeerde prijs.
  2. Schade veroorzaakt aan of in The Famous Grouse House of anderszins op het terrein waar The Famous Grouse House zich bevindt, als gevolg van handelen of nalaten door de winnaar of de persoon die hij heeft meegenomen, komt voor rekening van de desbetreffende winnaar.
  3. Maxxium NL besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de door Maxxium NL openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Maxxium NL worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Maxxium NL doen ontstaan.
  4. Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden gelden eveneens voor door Maxxium NL ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
  5. Deelnemer vrijwaart Maxxium NL van alle aanspraken van derden die verband houden met zijn deelname aan de Actie.
 7. Privacy
  1. Maxxium NL verzamelt en verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van het organiseren van de Actie. Het verwerken van je persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2016/679).
  2. Maxxium NL verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacybeleid, te raadplegen via www.Maxxium NL.nl/privacybeleid (hierna: “Privacyverklaring”). De Privacyverklaring geeft onder meer informatie over jouw privacyrechten. Voor zover dit artikel 7 afwijkt van de Privacyverklaring, gaan de bepalingen van dit artikel 7 voor.
  3. De persoonsgegevens van deelnemers en winnaars worden mogelijk verstrekt aan andere groepsmaatschappijen van Maxxium NL en aan derden die assisteren bij de organisatie van de Actie, inclusief aan partijen die betrokken zijn bij de levering van de prijzen en aan partijen die assisteren bij de promotionele activiteiten rondom de Actie.
  4. Je persoonsgegevens worden slechts opgeslagen voor zolang dat noodzakelijk is voor de organisatie van de Actie.
  5. Wanneer je de persoonsgegevens niet verstrekt, kun je niet deelnemen aan de Actie.
 8. Klachten
  1. Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie of deze Actievoorwaarden kunnen kenbaar worden gemaakt per e-mail aan [email protected]
  2. Maxxium NL zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen. Als de klager meent dat zijn klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298 (2501 CG) Den Haag.
 9. COVID-19
  1. Maxxium NL zal uiteraard alles binnen haar macht doen om op iedere in artikel 3.3 genoemde overnachtingsdatum een winnaar met één gast te verwelkomen in The Famous Grouse House. Hierbij staat de gezondheid van de winnaars en hun gasten, en de door Maxxium NL in het kader van de Actie ingeschakelde derden voorop. 
  2. Maxxium NL respecteert de maatregelen van overheidswege (centraal en decentraal) om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Winnaars hebben slechts aanspraak op hun prijs voor zover de ten tijde van de desbetreffende overnachtingsdatum geldende overheidsmaatregelen de benutting van de prijs toestaan.
  3. Overnachting in The Famous Grouse House kan niet plaatsvinden of voortgezet worden, indien de winnaar of de persoon die hij meeneemt voorafgaand aan of tijdens het verblijf in The Famous Grouse House symptomen vertoont of klachten heeft die (mogelijk) COVID-19 gerelateerd zijn.
 10. Overig
  1. Deze Actievoorwaarden zijn te raadplegen via de Actiepagina.
  2. Maxxium NL is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actie en/of deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, zonder dat Maxxium NL daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemer. Wijziging van de Actie en/of deze Actievoorwaarden dan wel staking van de Actie, zal door Maxxium NL bekend worden gemaakt via de Actiepagina.
  3. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Maxxium NL gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
  4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze Actievoorwaarden of de Actie kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  5. Maxxium NL handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.

 

Versie: juni 2021